Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana putničke agencije E-Tours d.o.o. i rezervacije i kupnje avio karata

Uvodne napomene
Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana putničke agencije E-Tours d.o.o. i kupnje avio karata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom E-Tours d.o.o., Ulica Grada Vukovara 5/1, 10000 Zagreb, OIB 11578972258, ID kod: HR-AB-01-08371546, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080371546 (u daljnjem tekstu: E-Tours) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju E-Tours i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

1. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi E-Tours, ili u kojima se E-Tours javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja može prijaviti u poslovnici E-Tours-a osobno, telefonom, telefaksom, e-poštom, putem interneta te kod drugih ovlaštenih agenata. Na temelju primljene prijave, E-Tours će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (npr., ali ne isključivo: internetom, faksom, elektroničkom poštom, stavljanjem na raspolaganje broja kreditne kartice, uplatom na transakcijski račun). E-Tours ima pravo uskratiti uslugu ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka:

Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 70 % iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja. Kod odabira obročnog plaćanja odmah na naplatu dospijeva 100 % iznosa.
Za tzv. „rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. E-Tours neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, E-Tours će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja podložna je doplati prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.

2. Predugovorne informacije – ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično
Agencija E-Tours posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će E-Tours nastojati ispraviti u što skorijem roku. E-Tours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu. 

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja putnička agencija E-Tours: 

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija E-Tours u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija E-Tours ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna. 

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija: 

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. 
Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna. 

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu: 

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom. Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom. Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova. Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman. Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid. Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način. Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć. Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator E-Tours ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti (jamčevina) koja je navedena na dnu ove stranice. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora putovanja. Poveznice na Direktivu (EU) 2015/2302 i Zakon o pružanju usluga u turizmu navedene su u završnim odredbama.

3. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje” te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje” s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. E-Tours će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su ugovora E-Tours-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu.

4. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana
E-Tours ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

- cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
- visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
- deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
E-Tours ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8 % i o tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako E-Tours u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja, paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

5. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu
Prije početka paket-aranžmana E-Tours ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je E-Tours prije početka paket-aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi E-Tours: prihvatiti predloženu izmjenu, ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, E-Tours je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja, te prema potrebi obeštetiti Putnika.

E-Tours zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

6. Putna dokumentacija
Završni putni dokumenti biti će Putniku uručeni ili poslani elektroničkom poštom najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

7. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji odredišne zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga mogu biti različiti od domaćih i kao takvi nisu usporedivi.

8. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 14:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i E-Tours nema utjecaja na istu.

9. Pravo Putnika na raskid Ugovora
Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete:

 1. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje u Hrvatsku, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 15 €
  - od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
  - od 21 do 15 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
  - od 14 do 8 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
  - od 7 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
  - nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 2. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 15 €
  - od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
  - od 21 do 15 dana prije polaska: 60 % cijene aranžmana
  - od 14 do 8 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
  - od 7 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
  - nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 3. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom od 6 i više noćenja, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana, a najmanje 45 €
  - od 60 do 46 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
  - od 45 do 32 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
  - od 31 dan prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
  - nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 4. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 45 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
  - od 44 do 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
  - od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
  - nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 5. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 60 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
  - od 60 do 46 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
  - od 45 do 31 dan prije polaska: 60 % cijene aranžmana
  - od 30 do 16 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
  - od 15 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
  - nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 6. Ukoliko Putnik otkaže transfer, E-Tours od ukupne cijene na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
  - više od 91 dan prije polaska: 10 % cijene transfera
  - od 90 do 61 dan prije polaska: 20 % cijene transfera
  - od 60 do 45 dan prije polaska: 30 % cijene transfera
  - od 44 do 31 dan prije polaska: 50 % cijene transfera
  - od 30 do 21 dan prije polaska: 70 % cijene transfera
  - od 20 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene transfera
  - nakon polaska i „no show”: 100 % cijene transfera

Ukoliko putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i smještaj, E-Tours od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio karte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti pod stavkom b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne usluge.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, E-Tours će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, E-Tours će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanom obliku bilo poštom, telefaksom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka, npr. ako na destinaciji nije bilo snijega, a išao je na skijanje ili je padala kiša na ljetovanju.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, E-Tours zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik najkasnije do 30 dana prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu.

10. Pravo Putnika na prijenos ugovora na drugog Putnika
Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, E-Tours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Obzirom su avio karte ugovori o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika te glase na ime Putnika i nisu prenosivi (vidi točku 19.2.), radi se otkaz postojeće karte prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena (vidi točku 20.2.) i kupnja nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

11. Putno osiguranje
E-Tours svim putnicima savjetuje da za svako putovanja skope sveobuhvatnu policu putnog osiguranja. Kupnjom usluga i/ili Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, Putnik potvrđuje da su mu ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza ili prekida putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod E-Toursa, pri čemu E-Tours djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće ugovoriti naknadno. Također, prema uvjetima osiguravajućeg društva osiguranje od otkaza nije moguće ugovoriti ako je preostalo manje od 14 dana do dana početka putovanja ili ako je prošlo više od 7 dana od kupnje putovanja. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, E-Tours zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 9. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni.

12. Pravo E-Tours-a na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana
E-Tours može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:

20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju 6 i više dana;
7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju od 3 do uključivo 5 dana;
48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.

E-Tours može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako E-Tours u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora ovoga članka E-Tours će Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

13. Putne isprave
Putnici su dužni prije putovanja provjeriti zadovoljavaju li uvjete ulaska zemlje u koje putuju, uvjete tranzita kroz zemlje kroz koje putuju, te imaju li potpune, valjane i važeće putne dokumente i/ili vize i/ili obavezna cijepljenja za svoje putovanje. Nevaljane, nepotpune, istekle i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za E-Tours, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika E-Tours pretrpio dodatnu štetu, Putnik je istu dužan nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, E-Tours može, ukoliko tijelo koje izdaje vizu dozvoljava posredovanje, posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. E-Tours nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih, zrakoplovnih i drugih tijela koje za posljedicu imaju odbijanje dozvole ulaska u pojedinu/e zemlju/e.

14. Devizni, carinski i zdravstveni propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. Putnik je dužan obavijestiti E-Tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Ukoliko zbog istih nije u mogućnosti na putovanju pratiti program, prihvaća odluku organizatora da neka mjesta neće moći posjetiti i da za to neće tražiti povrat novca zbog neispunjenja ugovora. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i E-Toursu snosi sam Putnik. Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik dužan obaviti obavezno cijepljenje te je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Informacije za putnike vezane za COVID-19
Putnik je dužan informirati se o trenutnoj situaciji i mogućim ograničenjima na putu na službenoj stranici MVEP-a, a prije uplate avio karte, smještaja ili aranžmana. Pravila vezana za COVID-19 mogu se promijeniti u zadnji čas. Prije putovanja provjerite aktualna ograničenja na UNWTO Destination tracker.

15. Prtljaga
Uvjete i cijene prijevoza ručne i predane prtljage kao i ograničenja težine i veličine određuje prijevoznik. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do napunjene druge godine nemaju pravo na besplatan prijevoz predane prtljage. E-Tours ne preuzima odgovornost za izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. Bilo kakvu nepravilnost vezanu za prtljagu, npr. ali ne isključivo: kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik bez odgode prijavljuje direktno prijevozniku, ukoliko je nepravilnost nastala kod prijevoza, ili smještajnom objektu, ukoliko je nepravilnost nastala tijekom smještaja. Kod zrakoplovnog prijevoza, za predanu prtljagu je odgovoran zrakoplovni prijevoznik kojem je prtljaga predana na prijevoz i to na osnovu propisa koji vrijede u zračnom prometu, dok je za ručnu prtljagu, uključujući i prtljagu označenu s „Delivery at Aircraft” i privremeno smještenu u prtljažnik, odgovoran Putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik direktno kod prijevoznika ili agenta ovlaštenog od strane prijevoznika za postupanje u slučaju neregularnosti u prijevozu prtljage odmah po dolasku u odredišnu zračnu luku ispunjava prijavu o neregularnosti (PIR). Na osnovu te prijave prijevoznik isplaćuje određuje i isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena. Preporučujemo sklapanje police za osiguranje prtljage. Kod samostalne kupnje aviokarte na www.aviokarte.com.hr putnik prilikom kupnje karte potvrđuje da se ograničenja prtljage niskotarifnih prijevoznika razlikuju od redovnih prijevoznika, te da je upoznat s ograničenjima prtljage za kartu koju kupuje (npr. u cijenu je uključena samo mala ručna prtljaga (zbroja dimenzija do 85 cm), dok je za standardni komad ručne prtljage (zbroj dimenzija do 115 cm) potrebna doplata).

16. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. E-Tours neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na adresu: etours@etours.hr ili poštom na adresu: E-Tours d.o.o., Ulica Grada Vukovara 5/1, HR-10000 Zagreb, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije E-Tours. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, E-Tours takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. E-Tours je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Platforma ORS (Online Dispute Resolution platform)

U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9.1.2016.
 
U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.
 
Elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

17. Obveze E-Tours-a
E-Tours je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. E-Tours je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. E-Tours će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbooking u hotelu / prijevozu / restoranu te će E-Tours nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. E-Tours će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, E-Tours može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. E-Tours je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

18. Obveze Putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih Putnika u korištenju usluga E-Tours-a. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i E-Tours-om. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, E-Tours osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu E-Tours nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.
Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti E-Tours o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika E-Tours je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

19. Uvjeti rezervacije i kupnje karata u zračnom prijevozu Putnika
E-Tours ne posjeduje vlastite zrakoplove i ne obavlja zračni prijevoz putnika i robe, već u prodaji avio karata djeluje isključivo kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika od kojih ima ovlaštenje temeljem IATA licence sukladno pravilima i uvjetima IATA-e i svakog pojedinog zrakoplovnog prijevoznika.

Rezervacija letova
Prilikom izrade rezervacije za letove Putnik je dužan dati točno ime, prezime i spol svakog Putnika točno onako kako su navedeni na identifikacijskom putnom dokumentu kojim će se putnici i koristiti za predmetno putovanje, obzirom podatke naknadno nije moguće mijenjati, a Zrakoplovni prijevoznik, u slučaju krivih podataka, može odbiti ukrcaj i izvršenje usluge bez povrata. Putnik je primljenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji dužan provjeriti i bez odgađanja obavijestiti E-Tours o eventualnim greškama u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu kako bi se rezervacija s krivim podacima što prije otkazala i napravila nova s ispravnim podacima. Kako o broju raspoloživih sjedala na pojedinom letu po određenoj cijeni odlučuje isključivo Zrakoplovni prijevoznik, a na što E-Tours nema utjecaja, nova će rezervacija biti napravljena po tada raspoloživoj cijeni, a koja se može razlikovati od prvotne cijene. Ukoliko je odgovornost za grešku u unosu podataka na E-Toursu, Putnik nije dužan platiti razliku između prvotne i nove cijene. Ukoliko je odgovornost za grešku u podacima na Putniku, Putnik može prihvatiti novu cijenu ili bez troška odustati od rezervacije. Ukoliko Putnik nakon primitka rezervacije/ponude bez odgađanja ne obavijesti E-Tours o grešci u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu smatrat će se da su sve navedene informacije točne. Kod samostalnih rezervacija putem web stranice www.aviokarte.com.hr sâm kupac je odgovoran za unesene podatke, te E-Tours ne snosi odgovornost za posljedice krivo unešenih podataka.

Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije, a nakon čega se, ukoliko Putnik ne potvrdi, tj. ne izvrši kupnju karte, automatski otkazuje. Zrakoplovni prijevoznik može u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili ukinuti trenutno važeće tarife bez prethodne najave, uključujući i one na kojima je izvršena rezervacija, što može dovesti do promjene u cijeni od trenutka izrade rezervacije/ponude do trenutka potvrde/kupnje karte, na što E-Tours nema utjecaja. Za kupnju se primjenjuje cijena važeća u trenutku izdavanja avio karte. 

Zrakoplovni prijevoznici nastoje putnike koji putuju zajedno smjestiti da sjede skupa, no to iz tehničkih razloga vezanih za sigurnost i ovisno o rasporedu putnika u zrakoplovu, možda neće biti moguće. E-Tours nema utjecaja na smještaj putnika unutar zrakoplova, jer se rezervacija ne vrši za određeno sjedalo, već za neko sjedalo u zrakoplovu, koje će putniku prijevoznik naknadno odrediti, najčešće prlikom prijave za let / check-in. 

Zrakoplovna karta / e-karta
Nakon potvrde rezervacije, tj. izvršene kupnje karte od strane Putnika, E-Tours kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika, u ime prijevoznika, izdaje Putniku elektroničku potvrdu o kupnji karte (elektroničku kartu, e-kartu, eticket, etix) koja sadrži ime, prezime, spol i slijedni popis svih letova na kojima je izvršena rezervacija prijevoza s datumima putovanja, polazištima i odredištima kao i broj rezervacije pod kojim prijevoznik vodi rezervaciju u svojem rezervacijskom sustavu. Nakon izdavanja/kupnje e-karte, svaka naknadna promjena bilo kojeg elementa karte podliježe pravilima tarife prema kojima je karta izdana/kupljena. Jednom izdana/kupljena avio karta predstavlja ugovor o prijevozu između Zrakoplovnog prijevoznika i Putnika. Karta, kao ugovor o prijevozu, glasi na ime i prezime Putnika i nije prenosiva na drugu osobu. 

Ukrcajna propusnica / boarding pass
Prije ukrcaja u zrakoplov Putnik mora samostalno obaviti prijavu za let na jedan od načina koji nudi zrakoplovni prijevoznik koji je izdao kartu (npr. na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na samoposlužnom uređaju, itd.). Zrakoplovni prijevoznik može za pojedine načine prijave za let naplatiti naknadu. Nakon izvršene prijave za let, prijevoznik Putniku izdaje ukrcajnu propusnicu (boarding pass) u papirnatom i/ili elektroničkom obliku i to za svaki let posebno, a koja služi za ukrcaj u zrakoplov i kao prtljažni list ukoliko se na prijevoz predaje prtljaga. U slučaju papirnatih ukrcajnih propusnica, zrakoplovni prijevoznik može odbiti ukrcaj Putniku koji na ulazu u zrakoplov ne može predočiti originalnu papirnatu ukrcajnu propusnicu, ukoliko je ista izdana. Zrakoplovni prijevoznik nije dužan ispuniti ugovornu obvezu prijevoza ukoliko je ime i prezime Putnika različito na elektroničkoj karti/ukrcajnoj propusnici i na osobnom putnom dokumentu kojeg Putnik predočuje kod prijave na prijevoz i/ili prilikom ukrcaja u zrakoplov. 

Jednom kada je za neki let izvršena prijava za let / check-in (npr. na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na samoposlužnom uređaju, itd.), predmetni let kao i svi vezani letovi se zaključavaju i nije ih više moguće mijenjati. Promjena će biti moguća tek nakon što putnik samostalno izvrši odjavu s leta / check-out. Prijava i odjava vrše se u odvojenom sustavu prijevoznika kojem E-Tours nema pristup. E-Tours ne snosi odgovonost za posljedice koje mogu nastati prijavom na let, a posebno za nemogućnost promjene letova na koje je putnik prijavljen. Jednom zaključane letove, mijenjati mogu jedino i isključivo prijevoznikove službe zemaljskog prihvata i otpreme putnika na zračnim lukama. 

Ostale usluge
Ukoliko prijevoznik nudi ugovaranje posebnih usluga (predrezervacija sjedala, dokup predane prtljage, posebni obroci, itd.), Putnik ih može ugovoriti i kupiti. Ostale usluge podliježu prijevoznikovim pravilima ostalih usluga i ukoliko nije drugačije navedeno za njih nije moguća refundacija. E-Tours će putniku izdati elektronički dokument (eEMD) kojim se potvrđuje ugovaranje usluge, a koji za potrebe ovih Uvjeta ima istovjetan status kao e-karta. Prilikom samostalne rezervacije putem www.aviokarte.com.hr, Putnik može samostalno birati dokup dodatnih usluga, pri čemu treba obratiti pažnju da Prijevoznici dokup dodatnih usluga vrše po letu, a putnik samostalno bira za koji let i za koji smjer želi dokupiti uslugu. E-Tours ne preuzima odgovornost u slučaju da Putnik izvrši dokup usluga samo za jedan smjer (npr. samo za odlazni smjer). E-Tours će za izdavanje dokumenta naplatiti „Naknadu za izdavanje ostalih usluga”, koja ne podliježe povratu, niti refundaciji. 

Ukoliko Prijevoznik nudi mogućnost predrezervacije sjedala uz doplatu, moguće je izvršiti predrezervaciju dostupnih sjedala pri ili nakon kupnje karte, a najkasnije 72 h prije leta. Predrezervacijom sjedala u redu s izlazom za slučaj opasnosti, Putnik potvrđuje da zadovoljava posebne uvjete i suglasan je da prijevoznik zadržava pravo premjestiti putnika/cu koji ili ne zadovoljava navedene uvjete ili se čini da ih nije voljan/na zadovoljiti kao i iz bilo kojeg drugog sigurnosnog i/ili operativnog razloga, bez mogućnosti povrata novca. 

Putnici koji iz sigurnosnih razloga ne mogu biti smješteni u redu s izlazom za slučaj opasnosti:

 • djeca mlađa od 15 godina
 • putnici koji putuju ili s djecom mlađom od 15 godina ili sa životinjama
 • trudnice
 • nepokretni ili teško pokretni putnici (zbog starosti, bolesti ili tjelesnih dimenzija)
 • putnici s intelektualnim, razvojnim i kognitivnim poteškoćama
 • putnici koji imaju potrebu korištenja produžnog pojasa (extension belt)

Kod plaćene predrezervacije sjedala, Prijevoznik Putniku garantira tek odabrannu vrstu sjedala, a ne točno određeno sjedalo. 

Kategorije putnika i putovanje djece
Prijevoznici dijele putnike u kategorije po starosti s time da za pojedine kategorije mogu davati popuste na tarifu. Iako je sljedeća podjela zajednička većini prijevoznika, neki mogu imati drugačiju podjelu, dodatne kategorije, ili neke kategorije ne koriste.

Od rođenja do nenavršene 2. godine, putnici se smatraju bebama, nemaju pravo na vlastito sjedalo i putuju u krilu roditelja. Kod nekih prijevoznika, moguće je za bebu prilikom rezervacije zahtijevati vlastito sjedalo, s time da u tom slučaju nije primjenjiv popust za bebe i putovanje je moguće samo na vlastitoj sjedalici odobrenoj za putovanje zrakoplovom.
Od 2. do nenavršene 12. godine (kod nekih prijevozinika 15.), putnici se smatraju djecom koja mogu putovati samo u pratnji odraslih putnika.
Od navršene 12. (kod nekih prijevoznika 15.) do 24. godine, putnici se smatraju mladim osobama i kod većine prijevoznika mogu putovati samostalno. Zbog različitih pravila prijevoznika, ne savjetujemo samostalnu kupnju karata za maloljetnike koji putuju bez pratnje odrasle osobe bez prethodne konzultacije.
Od navršene 24. do nenavršene 65. godine, putnici se smatraju odraslim osobama.
Od navršene 65. godine, putnici se smatraju starijim osobama.

Od napunjene 5. godine do nenavršene 12. godine (kod nekih prijevozinika 15.) djecu koja putuju bez pratnje odrasle osobe većina prijevoznika prima na prijevoz u statusu nepraćenog djeteta i o njima vodi posebnu skrb te ovu uslugu dodatno naplaćuje. Zbog posebnih pravila koja se razlikuju od prijevoznika do prijevoznika, kao i potrebne dodatne dokumentacije za ovu kategoriju putnika ne preporučujemo samostalnu kupnju karte bez prethodne konzultacije.

Putovanje s kućnim ljubimcima
Većina prijevoznika omogućuje prijevoz kućnih ljubimaca uz prethodnu najavu i odobrenje koje je potrebno ishoditi prije kupnje karte.

U kabini zrakoplova mogu se, kod većine prijevoznika, prevoziti samo psi i mačke, ako to ne zabranjuje država u koju se ljubimci prevoze, pri čemu životinja mora putovati isključivo u mekoj torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca koja se svojim dimenzijama može smjestiti ispod sjedala ispred Putnika, a ukupna težina torbe i životinje ne smije prelaziti 8 kg. Jedan putnik može sa sobom imati samo jednu torbu s jednom životinjom. Životinja se mora držati u torbi na podu ispod sjedala ispred tijekom cijelog leta.

Životinje koje se zbog svoje veličine ne mogu prevoziti u putničkoj kabini, prevoze se u prtljažniku zrakoplova, ako zadovoljavaju određene uvjete. Prilikom rezervacije potrebno je navesti težinu životinje, pasminu kao i dimenzije spremnika/kaveza, koji mora biti u skladu s IATA standardom o prijevozu spremnika sa životinjama. Prijevoznici zadržavaju pravo odbijanja prijevoza životinja u određeno doba godine određenih pasmina ili u ovisnosti o tehničkim uvjetima prijevoza na pojedinim zrakoplovima. 

Zbog posebnosti i potrebnog odobrenja prijevoza kućnih ljubimaca prije kupnje karte, ne preporučujemo samostalnu kupnju karata u ovom slučaju. E-Tours u slučaju samostalne kupnje karte, a nakon koje prijevoznik ne može odobriti prijevoz životinje na letu za koji je kupljena karta, ne snosi odgovornost.

Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

Samostalna kupnja avio karata na www.aviokarte.com.hr
Prilikom samostalne kupnje aviokarata putem web stranice Putnik je suglasan da u potpunosti preuzima odgvornost za vrstu kupljene karta, tarife po kojoj je karta izdana, uključujući i sva ograničenja tarife koju definira Prijevoznik, posebno ne/mogućnost otkaza i/ili promjene letova. Kod prijevoznika koji nude više razina usluge na svojim letovima (tzv. paketi) Putnik može u značajkama paketa provjeriti što pojedini paket uključuje, pri čemu su usluge uključene u paket označene kvačicom (), usluge koje je moguće naknadno dokupiti znakom eura (), a usluge koje nisu dostupne i nije ih moguće dokupiti su označene križićem ().

Prtljaga (predana / ručna / mala ručna)
Ograničenja u prijevozu predane prtljage određuje svaki prijevoznik zasebno, ovisno o tarifi. Ovisno o prijevozniku i odredištu prijevoz predane prtljage uključene u cijenu može biti određen prema težinskom ili komadnom sustavu.
Kod težinskog sustava prijevoznik određuje ukupnu težinu prtljage u kg (npr. 30 kg), pri čemu nije bitan broj komada. Kod prekoračenja težine, prijevoznik naplaćuje dodatno, svaki kilogram težine prema tarifi koja ovisi o udaljenosti prijevoza.
Kod komadnog sustava, ograničenje se odnosi na broj komada (npr. 1 kom / 1 PC), s time da svaki komad ima ograničenu veličinu i težinu. U slučaju prekoračenja, prijevoznik naplaćuje naknadu za prekomjernu težinu i za prekomjernu veličinu. Ukoliko je predani komad prtljage veći i teži od dozvoljenog, naknade se zbrajaju. U slučaju dodatnog komada, prijevoznik naplaćuje naknadu za dodatni komad, kao i naknade za veličinu/težinu ukoliko dodatni komad prekoračuje doopuštene vrijednosti.

Ograničenja u prijevozu ručne prtljage određuje svaki prijevoznik zasebno, ovisno o tarifi. Prijevoznik definira vrste, količinu i težinu svakog komada ručne prtljage: mala ručna prtljaga (zbroja dimenzija do 85 cm koja se smješta ispod sjedala) i/ili ručna prtljaga (zbroj dimenzija do 115 cm, koja se smješta ispod sjedala ili u pretinac iznad).

U cijenu prijevoza može biti uključena samo mala ručna prtljaga, samo ručna prtljaga ili samo predana prtljaga kao i bilo koja kombinacija ovih vrsta (npr. mala ručna i predana, ručna i predana, itd.) što je naznačeno kod svake ponuđene opcije. 

Ukoliko prijevoznik dopušta, moguće je nakon odabira ponuđene opcije odabrati dokup različitih vrsta prtljage. 

Ukoliko su za putovanje Putniku potrebne i ručna i predana prtljaga, u pravilu je isplativije kupiti kartu koja već uključuje prijevoz predane prtljage, nego kupiti najpovoljniju kartu (koja ne uključuje i kod koje je potreban dokup usluge prijevoza predane prtljage), što je moguće korištenjem filtera „Uključena prtljaga” na popisu ponuđenih letova.

20. Uvjeti rezervacije i plaćanja avio karte te naknada za izdavanje avio karte
Za plaćanje avio karata i ostalih usluga vezanih za karte vrijede posebni uvjeti plaćanja.

Kartično plaćanje 
Ukoliko Putnik kartu kupuje osobno, telefonom ili e-poštom i želi platiti karticom, dužan je prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća dostaviti podatke o kartici (telefonski, osobno ili putem online obrasca za plaćanje) i osigurati da ista smije i može biti terećena za ukupni iznos karte i TSC-a, kao i da, ukoliko Putnik nije osobno korisnik kreditne kartice naveden na kartici za isto ima dozvolu od korisnika kartice.

Ukoliko Putnik kartu kupuje samostalno na web stranici Agencije, dužan je prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća izvršiti plaćanje putem automatiziranog sustava za plaćanje na web stranici www.aviokarte.com.hr

Uplata na račun
Neovisno o kanalu kupnje, ukoliko Putnik želi izvršiti kupnju uplatom na transakcijski račun E-Toursa otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d., dužan je voditi računa o NKS terminskom planu izvršenja transakcija financijske institucije iz koje vrši plaćanje, kako bi E-Tours mogao prije isteka roka važenja rezervacije evidentirati uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u RBA. Ukoliko E-Tours do navedenog roka ne evidentira uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u RBA, E-Tours ne snosi odgovornost za otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika, nakon čega niti prijevoznik niti E-Tours ne mogu garantirati raspoloživost istih letova, kao niti da će na istim letovima biti moguća ponovna rezervacija mjesta po istoj cijeni, te se Putnik u tom slučaju može odlučiti na izradu nove rezervacije po tada dostupnoj cijeni, te izvršiti doplatu do nove cijene karte unutar novog roka kojeg odredi prijevoznik ili na odustajanje od kupnje i povrat prethodno uplaćenih sredstava nakon što ista budu evidentirana na računu E-Toursa, a bez kupnje karte.

Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti na što E-Tours nema utjecaja. 

Naknade agencije
E-Tours za izdavanje putnih dokumenata i dokumenata za ostale usluge, te promjene i otkaz istih naplaćuje svoje naknade (TSC) koje ne podliježu niti povratu, niti refundaciji.

Otkazivanje i promjene:

Otkazivanje i/ili promjene izvršene od strane zrakoplovnih prijevoznika bez suglasnosti Putnika (nedobrovoljni otkaz/promjena)
Zrakoplovni prijevoznici, uslijed određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda letova, što uključuje mijenjanje vremena polijetanja i slijetanja, kao i otkazivanja letova bez prethodne obavijesti, pri čemu će prijevoznik o otkazu/promjeni obavijestiti putnika putem e-pošte i/ili SMS-om na kontakt podatke koje je putnik dao u trenutku izrade rezervacije. Elektronička karta je ugovor između zrakoplovnih prijevoznika i Putnika pri čemu E-Tours djeluje kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika i nije odgovoran za izvršenje usluge prijevoza, niti promjene/otkaze izvršene na rezervaciji/e-karti od strane samih zrakoplovnih prijevoznika, ali će se truditi prenijeti Putniku informaciju što Prijevoznik u tom slučaju nudi kako bi, uz najmanju odgodu dopremio putnika do njegovog krajnjeg odredišta, ukoliko je to moguće.
Ukoliko Prijevoznik Putniku ponudi povrat plaćene prijevoznine, E-Tours će naplatiti smanjenu „naknadu za nedobrovoljni otkaz putnog dokumenta”, koja ne podliježe niti povratu, niti refundaciji. 
Ukoliko Prijevoznik Putniku ponudi promjenu dokumenta bez doplate, E-Tours će naplatiti smanjenu „naknadu za nedobrovoljnu promjenu putnog dokumenta”, koja ne podliježe niti povratu, niti refundaciji.

Promjene karte na zahtjev Putnika (dobrovoljna promjena)
Promjene (npr. letova, vremena, datuma, polazišta i/ili odredišta, itd.) podložne su uvjetima tarife kupljene avio karte koje definira prijevoznik. Ukoliko u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačeno, tarifa ne dozvoljava promjene letova, vremena, datuma, polazišta i/ili odredišta. Sve mogućnosti promjene jednom izdane karte, kao i visina naknade za promjenu, ukoliko je ista tarifno dozvoljena, podložne su isključivo prijevoznikovim uvjetima tarife po kojoj je karta izdana. Kod tarifa koje dozvoljavaju promjene uz doplatu, prijevoznik osim naknade za promjenu naplaćuje i razliku od već plaćene tarife do one koja je u trenutku promjene raspoloživa na novim letovima, ukoliko na originalno kupljenoj tarifi više nema raspoloživih mjesta.
E-Tours će u slučaju promjene karte naplatiti svoju „naknadu za dobrovoljnu promjenu putnog dokumenta”, koja ne podiježe niti povratu, niti refundaciji.

Povrat kod otkaza na zahtjev Putnika (dobrovoljni otkaz)
Mogućnost povrata/refundacije kod otkaza podložna je uvjetima tarife kupljene avio karte koje definira prijevoznik. Ukoliko u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačeno, u slučaju otkaza od strane Putnika avio karta ne dozvoljava povrat (uz iznimku nekih neiskorištenih pristojbi zračnih luka). Sve mogućnosti povrata jednom izdane karte, kao i visina ev. naknade za otkaz ukoliko je ista tarifno dozvoljena, podložne su isključivo prijevoznikovim uvjetima tarife po kojoj je karta izdana. Ukoliko prema uvjetima tarife Putnik ima pravo na povrat sredstava, sredstva će po primitku od zrakoplovnog prijevoznika odmah biti vraćena Putniku (najčešće u roku do 60 dana od dana otkaza) na isti način kako je karta kupljena. Otkaz putovanja je potrebno dostaviti najkasnije 24 sata prije leta ukoliko je polazak na radni dan, tj. 72 sata ukoliko je polazak na neradni dan/praznik, u pismenom obliku, putem elektroničke pošte na adresu: aviokarte@etours.hr ili poštom na adresu: E-Tours d.o.o. – poslovnica Zagreb, Ulica Grada Vukovara 5/1, 10000 Zagreb, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismenog otkaza djelatniku odjela avio karata agencije E-Tours. Ukoliko je povrat tarifno dozvoljen, u slučaju otkaza karte, E-Tours će, osim Prijevoznikove naknade za otkaz, naplatiti „naknadu za dobrovoljni otkaz putnog dokumenta”, koja ne podliježe niti povratu, niti refundaciji. 

Ukoliko karta nije otkazana najkasnije 24 sata prije leta, a Putnik se ne pojavi na letu, smatrat će se da je no-show putnik. 

No-show
U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, a nije najkasnije 24 sata prije leta otkazao putovanje, Prijevoznik ga smatra no-show putnikom. Zrakoplovni prijevoznik će automatski otkazati sve preostale letove u avio karti koji se time više ne mogu koristiti. Putnik u tom slučaju, u pravilu, (ovisno o tarifi) nema pravo niti na povrat sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let. Ukoliko tarifa ipak dozvoljava promjenu čak i uslučaju no-show, uz plaćanje prijevoznikove naknade za no-show Putnik može kartu promijeniti prema uvjetima u odjeljku Promjene karte na zahtjev Putnika.

Slijed kupona za let i njihova upotreba
Putniku se tijekom izdavanja karte za svaki rezervirani let izdaje zaseban e-kupon u elektroničkoj karti. Karta koju je Putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko navedenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na potvrdi kupnje/e-karti. Cijena kupljene karte izračunata je prema tarifi zrakoplovnih prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na karti. Promjena rute putovanja uzrokuje promjenu tarife, a time i cijene karte. Putnik prilikom potvrde/kupnje karte prihvaća i obavezu slijednog korištenja letova kako su navedeni u e-karti (npr. kod kupnje povratne karte iz mjesta A do mjesta B, a zatim iz mjesta B do mjesta A nije moguće ne koristiti let A -> B, a onda ipak koristiti let B -> A jer je to zapravo jednosmjerna karta B -> A čija cijena je drugačija). Kod pokušaja korištenja letova mimo redoslijeda navedenih u karti, Prijevoznik će otkazati sve daljnje letove, pri čemu Putnik gubi mogućnost njihovog korištenja, kao i pravo na povrat neiskorištenog dijela karte. Prijevoznik može u takvom slučaju zahtijevati reobračun tarife prema stvarnom redoslijedu korištenja letova, što može rezultirati višom tarifom koju nadoknađuje Putnik. E-Tours će u tom slučaju naplatiti i svoju „naknadu za dobrovoljnu promjenu putnog dokumenta”, koja ne podliježe niti povratu, niti refundaciji.

Reklamacije u slučaju odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta od strane zrakoplovnih prijevoznika
Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr. prtljage), dužan je zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. E-Tours se nalazi u ulozi prodajnog agenta i nije ovlašten u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta, vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima. Sve neregularnosti u prijevozu (kašnjenje, otkaz leta, ...) podložne su Pravima putnika u zračnom prometu (europa.eu). 

Stečaj/insolventnost zrakoplovnog prijevoznika
U slučaju insolventnosti i/ili stečaja avio prijevoznika, pri čemu prijevoznik nije u mogućnosti izvršiti prijevoz, agencija E-Tours ne preuzima odgovornost. E-Tours će povrat sredstava za takve karte izvršiti ako i tek kada primi povratno sredstva od strane avio prijevoznika. E-Tours će pravodobno informirati putnike o statusu karata u slučaju insolventnosti/stečaja avio prijevoznika. 

21. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane i putne aranžmane u organizaciji drugih organizatora putovanja
Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, E-Tours djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge. 

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja gdje je E-Tours posrednik, odnosno nije odgovorni organizator putovanja. Kod takvih paket-aranžmana zasebno će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju Opći uvjeti odgovornog organizatora koji je jedini odgovoran za izvršenje paket-aranžmana. E-Tours pri tome djeluje u ime i za račun odgovornog organizatora putovanja, odnosno tek kao ovlašteni prodajni agent odgovornog organizatora putovanja, pri čemu je E-Tours odgovoran isključivo za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom.

22. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja E-Tours-a (kada djeluje u svojstvu organizatora putovanja), putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje u organizaciji E-Tours-a kao odgovornog organizatora, trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg E-Tours ima ugovorenu Policu jamčevine paket aranžmana: Uniqa osiguranje d.d., Planinska 13a, HR-10000 Zagreb, Tel: +385 1 6324 200, e-mail: info@uniqa.hr; Polica broj 45-7003012510.

23. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, E-Tours (kada djeluje u svojstvu organizatora putovanja) ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Uniqa osiguranje d.d., Planinska 13a, HR-10000 Zagreb, Tel: +385 1 6324 200, e-mail: info@uniqa.hr; Polica broj 11-7002936583.

24. Zaštita osobnih podataka
E-Tours se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici E-Toursa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti. E-Tours se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

25. „Fortuna” / „Roulette” putovanja
Putnik koji je zaključio ugovor o organiziranju putovanja kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže neizvjesne činjenice na koje E-Tours ne može utjecati, a Putnik je, prvenstveno zbog povoljnije cijene, prihvatio takvo putovanje, te iz tog razloga Putnik nema pravo prigovora prema organizatoru na ime objekta/smještaja. E-Tours jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji odredišne države) i vrstu izabrane usluge.

26. Završne odredbe
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 29. siječnja 2021. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna ovdje) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. (dostupan ovdje).

Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovdje

Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici ovdje 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Državni inspektorat Turistička inspekcija Šubićeva 29, 10000 Zagreb
E-mail adresa: turisticka.inspekcija@dirh.hr

27. Anti-korupcijska klauzula
Korisnik se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura E-Toursa, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i anti-korupcijom.

Korisnik se posebice obvezuje:

da neće davati/nuditi novac ili druge pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
da prema najboljim saznanjima Korisnika, nitko od predstavnika ili zaposlenika E-Toursa ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5 % ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Korisnika (ukoliko je Korisnik pravna osoba), te da nikome od predstavnika ili zaposlenika E-Toursa neće u vezi s ovim Ugovorom biti isplaćena nagrada ili provizija;
ako je Korisnik također i poslovni partner E-Toursa, da neće iz toga izvući nikakve nepoštene prednosti i držat će nabavu i prodaju strogo odvojene;
da Korisnik povezan ugovorom s E-Toursom nije bio službeno optužen, okrivljen ili osuđen niti je priznao krivicu za kaznena djela povezena s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom.

Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme trajanja Ugovora, Korisnik će na zahtjev i u svako doba E-Toursu dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti. Također, Korisnik će putem e-mail adrese etours@etours.hr obavijestiti E-Tours, kada sazna ili ima razloga znati, za bilo koje nepoštivanje anti-korupcijskih pravila, bilo svoje ili/i trećih osoba, kao i o korektivnim mjerama koje su usvojene kako bi se osiguralo poštivanje anti-korupcijskih pravila. 

U slučaju potvrđenog kršenja odredbi ovog članka, E-Tours može obustaviti isporuku usluga te raskinuti ovaj ugovorni odnos s trenutnim učinkom.

Voditelj poslova

Zoran Šašić
Ulica Grada Vukovara 5/1
HR-10000 Zagreb
e-pošta: etours@etours.hr
Tel: +385 1 6176 127


Iznosi redovnih agencijskih naknada (TSC) za putne dokumente ovisno o kanalu prodaje i načinu plaćanja:

Prodaja putem www.aviokarte.com.hr

Iznos naknade za putne dokumente (po osobi):

Naknada za izdavanje dokumenta u ekonomskom razredu: 15,00 €
Naknada za izdavanje dokumenta u poslovnom i prvom razredu: 25,00 €

Naknada za izdavanje dokumenta za ostale usluge (prtljaga, obrok, sjedalo, itd.): 3,00 €/usluzi

Dostupni načini plaćanja i naknade:

- jednokratno karticama VISA, MasterCard, Maestro, Diners, American Express i JCB: 0,00 €
- obročno kreditnim karticama izdanja Erste i PBZ do 12 rata: 6 % iznosa
- virmanski/uplatom na račun agencije: 11,00 €/osobi
- KEKS pay digitalnim novčanikom: 0,00 €
- Aircash digitalnim novčanikom: 0,00 €
- kriptovalutama putem PayCek sustava: 0,00 €

Prodaja putem telefona / e-pošte / osobno

Iznos naknade za putne dokumente (po osobi):

Naknada za izdavanje dokumenta u unutrašnjem prometu:
u ekonomskoj klasi : 12 € + PDV = 15,00 €
u poslovnoj klasi: 16 € + PDV = 20,00 €

Naknada za izdavanje dokumenta za kontinentalno putovanje:
u ekonomskom razredu: 30,00 €
u poslovnom/prvom razredu: 50,00 €

Naknada za izdavanje dokumenta za interkontinentalno putovanje:
u ekonomskom razredu: 50,00 €
u poslovnom/prvom razredu: 60,00 €

Naknada za izdavanje dokumenta za bebu (dijete mlađe od 24 mjeseca): 0,00

Naknada za izdavanje dokumenta za ostale usluge (prtljaga, obrok, sjedalo, itd.): 10,00 €/usluzi

Dostupni načini plaćanja i naknade:

- jednokratno karticama VISA, MasterCard, Maestro, Diners, American Express i JCB: 0,00 €
  (ako prijevoznik ne prihvaća plaćanje karticom, naplaćuje se naknada: 5 % iznosa)
- obročno plaćanje do 12 rata karticama izdanja Erste, PBZ i ZABA: 6 % iznosa
- obročno plaćanje 13 - 24 rata karticama izdanja Erste i ZABA: 9 % iznosa
- uplatom na račun agencije: 0,00 €

Otkaz/promjena za sve kanale prodaje (po dokumentu):

Naknada za dobrovoljni otkaz putnog dokumenta: 15,00 €
Naknada za nedobrovoljni otkaz putnog dokumenta: 5,00 €
Naknada za dobrovoljnu promjenu putnog dokumenta: 20,00 €
Naknada za nedobrovoljnu promjenu putnog dokumenta: 0,00 €

contact-info

ZAŠTO E-TOURS?

Nudimo odabir aranžmana hrvatskih i regionalnih organizatora putovanja. Bogatu ponudu individualnih i grupnih polazaka za EU i popularne svjetske destinacije rezervirajte online uz obročno plaćanje!

eTours.hr koristi kolačiće (cookie) i slične tehnologije za unaprjeđenje korisničkog iskustva.
Daljnjim korištenjem stranice slažete se s korištenjem kolačića.  Više informacija »